Wed. May 18th, 2022

ดาวบันดาล

The Fault In Our Stars | ดาวบันดาล (2014)

The Fault In Our Stars | ดาวบันดาล (2014) มะเร็งไทรอยด์ เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในต่อมไทรอยด์ และพัฒนาเป็นก้อนมะเร็งขึ้นใต้ผิวหนังบริเวณกึ่งกลางลำคอ เว็บดูหนังออนไลน์ อาจพบก้อนเดียวหรือหลายก้อน โดยผู้ป่วยอาจมีอาการเสียงแหบ หายใจหรือกลืนลำบาก และเจ็บที่ลำคอ มีอุบัติการณ์สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งตรวจพบโดยบังเอิญในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติอื่นๆ บริเวณคอและช่องอกต่อมไทรอยด์เป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายผีเสื้ออยู่บริเวณใต้ลูกกระเดือก ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์…