Fri. May 20th, 2022

เปิดประตูหลอน

The Skeleton Key | เปิดประตูหลอน (2005)

The Skeleton Key | เปิดประตูหลอน (2005) ปัจจุบันสัดส่วนคนที่ไม่นับถือศาสนานั้นอยู่อันดับที่สามของโลก เป็นรองเพียงศาสนาคริสต์และอิสลามเท่านั้น ซึ่งจำนวนผู้ไม่นับถือศาสนาก็ยังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้คนเริ่มตั้งคำถามมากขึ้น โลกที่เปิดกว้างทำให้พวกเขาสงสัยใคร่รู้มากกว่าอดีตอันไกลโพ้นที่ครั้งหนึ่งมนุษย์เคยกลัวฟ้าผ่า หวั่นเกรงธรรมชาติ และบูชาบางสิ่งด้วยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนัก แต่ปัจจุบันเราเรียนรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร วิทยาศาสตร์สามารถให้คำตอบแก่เราได้ แม้อาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมด The Skeleton Key เปิดประตูหลอน…