Wed. May 18th, 2022

Sleepers

Sleepers | คนระห่ำแตก (1996)

Sleepers | คนระห่ำแตก (1996) ปรากฎการณ์ปัญหาเด็กและวัยรุ่นและพบเจออยู่หลายครั้งคือการถูกล่วงเละเมิดทางเพศโดยเฉพาะข่าวเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ที่พบว่าในแต่ละปี เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แม้ที่ผ่านมาก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยและต่างประเทศ แต่จากมีข้อมูลข่าวสารทำให้คนรับรู้เรื่องกันได้ง่ายขึ้น แต่ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นหลายอย่างว่า ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศการกระทำรุนแรงต่อเด็กและวัยรุ่น เกิดขึ้นได้ และพบว่าผู้กระทำมักเป็นคนที่มีใกล้ชิดเด็ก เป็นคนที่เด็กไว้วางใจ เว็บดูหนังออนไลน์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากร่างกายแล้ว ผลต่อภาวะจิตใจของเด็กที่ถูกกระทำ เป็นประเด็นสำคัญ เด็กจะมีความเครียด…