Mon. May 16th, 2022

The Adam Project

The Adam Project | เดอะ อดัม โปรเจกต์ ย้อนเวลาหาอดัม (2022)

The Adam Project | เดอะ อดัม โปรเจกต์ ย้อนเวลาหาอดัม (2022) แม้การย้อนเวลา จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในตอนนี้ แต่หลายคนคงอยากลองย้อนกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ที่ตัวเองทำผิดพลาด หรือยับยั้งเหตุการณ์บางอย่างไม่ให้เกิดขึ้น แต่มนุษย์เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วได้ด้วยการย้อนเวลาอยู่ดี แต่สำหรับโลกภาพยนตร์นั้น มีการใช้ทฤษฏีการเดินทางข้ามเวลา (Time Travel) หรือการย้อนเวลาเป็นธีมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ออกมามากมาย อย่างเช่นเรื่องราวของตัวเอกที่ย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างแล้วส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยหนังจาก…